Card image cap

Big Cleaning Day

วันที่ 16 มีนาคม 2563

อาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและปรับสภาพแวดล้อม ห้องทำงาน ห้องเรียน ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ให้สะอาด เรียบร้อย เป็นส่วนหนึ่ง ในการรณรงค์ป้องกันไวรัส COVID-19

ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day