Card image cap

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้กับอาจารย์ประจำสำนักวิชา และอาจารย์สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ที่ให้ความสนใจ โดยมีการบรรยาย เรื่อง การเตรียมผลงานทางวิชาการ การถ่ายทอดประสบการณ์สู่ความสำเร็จ และการปรับ mild set ทางวิชาการ จากท่า่น รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยาการในการอบรมครั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 421 สำนักวิชาสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ 2563