Card image cap

นักศึกษาการพัฒนาสังคม คว้ารางวัลการประกวดผลงานและนวัตกรรม ระดับดี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

คณะผู้บริหารสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ที่คว้ารางวัลการประกวดผลงานและนวัตกรรม ได้ระดับ ดี ในงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (C S D สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนสู่ ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยนักศึกษาที่สร้างชื่อให้แก่สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ สุดพิทักษ์เกียรติ นายทศพร ทามณี นายนภัสกร ศรีสิงห์ และนายธนกร ดอนศรี นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม โดยหัวขอ้โครงการที่ได้นำเสนอคือ ถ่านหอมเอนกประสงค์:ผลิตจากเปลือกสัปปะรด

ภาพนักศึกษาการพัฒนาสังคม คว้ารางวัลการประกวดผลงานและนวัตกรรม ระดับดี