Card image cap

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ร่วมนิทรรศการ “มหกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่ายแบบองค์รวม” ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม อำเภอพาน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมจัดบูทนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานโครงการอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2563 “มหกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่าย แบบองค์รวมตำบลหัวง้ม” ณ วัดศรีเมืองมูล หมู่ที่ 8 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย กิจกรรมภายในบูธประกอบด้วย กิจกรรมเรียนรู้และชิมอาหารเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาอาหารของผู้สูงอายุ กิจกรรมเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมฮอก “ไม้มงคล” กิจกรรมเรียนรู้การย้อมถุงผ้าจากสีธรรมชาติ และกิจกรรมประเมินภาวะโภชนาการ ภายใต้โครงการวิจัย การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์ร่วมของผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ในการนี้โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยเป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้มเสมอมา

ภาพกิจกรรมคหกรรมศาสตร์ร่วมงาน มหกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ