Card image cap

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมปัิจฉิมนิเทศ นักศึกษา ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชา เป็นประธานในการเปิดงาน และให้โอวาสแก่นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในกิจกรรมนี้ มีการจัดอบรมให้กับนักศึกษา ในการเขียน resume โดยวิทยากรจากเว็บจัดสมัครงานชื่อดัง jobtopgun.com และ การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานโดยวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ 2563