Card image cap

กิจกรรมการแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรม การแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019 "ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ และมี ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่างเปิดรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งหมด 15 โรงเรียน แยกเป็น 25 ทีม และผลการแข่งขัน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนดาราวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019