Card image cap

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการนำGISไปประยุกต์ใช้งาน

วันที่ 19 กันยายน 2562

สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้งาน โดยมีนางสาวคนึงนิจ เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และเป็นผู้ใช้บัณฑิตของสาขาวิชาฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ในวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 421 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการนำGISไปประยุกต์ใช้งาน