Card image cap

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดบูธชนะเลิศ

วันที่ 3 กันยายน 2562

ศูนย์วิจัยแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (ศวพท.) และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม งาน “มหกรรมรวมพลเยาวชนสร้างสรรค์” ณ ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบูธนิทรรศการแสดงผลงานเยาวชน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับภาคีเครือข่ายกลุ่มเยาวชนต่างๆ ได้จัดงาน “มหกรรมรวมพลเยาวชนสร้างสรรค์” ภายใต้กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพเยาวชน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สู่สังคมคุณธรรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนเชียงรายทุกกลุ่มวัยให้อยู่เย็นเป็นสุข เพื่อสร้างภูมิคุ่มกันทางสังคมให้แก่ประชาชนทุกระดับ เสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัว เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงชีวิตตามวัฒนธรรมไทยที่งดงาม เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสู่นวัตกรรมยุคไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักและร่วมมือในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมอย่างกว้างขวางและต่อเนือง เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม อยู่ดีมีสุข ภายในงานมีการประกวดจัดบูธนิทรรศการที่แสดงออกถึงนวัตกรรม ภูมิปัญญา วัฒนธรรม หลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเยาวชนจากกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมกว่า 20 บูธ

ในการนี้ ศวพท. และสาขาฯ ได้นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมจัด โดยนำเสนอชื่อบูธ “อาหารสร้างสรรค์” โดยสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารล้านนาและวัตถุดิบท้องถิ่น โดยการสาธิตแกงแคหมูย่างจากน้ำพริกแกงพื้นเมืองสำเร็จรูปแกงแค ข้าวอบกาแฟ ขนมจีนน้ำพริกสับปะรดภูแล คุกกี้ข้าวพื้นเมืองไส้ถั่วแป๋ และน้ำอ้อยใบเตยโซดามะนาว พร้อมทั้งนำเสนอวัฒนาธรรมอาหารปลอดภัย (ขันโตกบุฟเฟต์) บูธของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศในการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานเยาวชน งาน “มหกรรมรวมพลเยาวชนสร้างสรรค์” ครั้งนี้ด้วย

ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดบูธชนะเลิศ