Card image cap

CRRU MODEL CONTEST 2019

วันที่ 2 กันยายน 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม CRRU MODEL CONTEST 2019 โดยมีนักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าประกวด และนักศึกษาตัวแทนแต่ละสาขาวิชาร่วมขบวนเดินแบบในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม CRRU MODEL CONTEST 2019