Card image cap

กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (MOU) โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานพิธีในการลงนามข้อตกลง และมี ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามด้วยกัน 7 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ทีโฟน 888 จำกัด บริษัท ฮอนด้า.เอ็ม.อาร์.เอ็ม.คาร์ส เชียงราย วิทยาลัยบริหารศาสตตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จากนั้นมีการจัดเวทีเสวนาวิขาการ หัวข้อ "อนาคตการศึกษาไทยในสายตาผู้ประกอบการ" เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมและเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ประมวลภาพกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก