Card image cap

กิจกรรมตลาดสีเขียว ตลาดปลอดภัย

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจึงร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ขอดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและอาหารปลอดภัยจากกลุ่มเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้ฝึกฝนด้านการจำหน่วยอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ วิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร รายวิชาอาหารนานาชาติ รายวิชาขนมอบ และรายวิชาการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร นำผลผลิตจากการเรียนการสอนสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ประมวลภาพกิจกรรมกิจกรรมตลาดสีเขียว ตลาดปลอดภัย