เรือนจำกลางพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 สิงหาคม 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและ
2. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
3. เป็นเพศหญิง มีร่างกายเข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่เรือนจำกลางพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 13-19 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5531-3355

ประกาศรับสมัคร