โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-20 สิงหาคม 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (สาขาใดก็ได้)
2. เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง
4. มีความประพฤติดี  อดทน  ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
5. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
6. กรณีไม่สามารถสรรหาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อ 1 – 5 ได้  ให้คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาโดยอนุโลมได้ตามความเหมาะสม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน  ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 สิงหาคม 2562  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียด ทางโทรศัพท์ 086-185-3136 (ครูคณิตา  ณ น่าน),  08 -1724-0064  (ผอ.นิพนธ์  ไชยเจริญ)

ประกาศรับสมัคร