Card image cap

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดี ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังแนวคิดและข้อเสนอแนะในการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมกันทบทวน SWOT ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์