Card image cap

วันฑาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

คณาจารย์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ได้ร่วมพิธีวันฑาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในพิธีครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษา ประจำสาขาวิชา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาเรียนดีของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรเหรีญยญทอง ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แค่คณาจารย์ผู้สอน และเป็นตัวอย่างให้แก่รุ่นน้องได้เป็นแบบอย่าง

ประมวลภาพกิจกรรมวันฑาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ 2562