Card image cap

อาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

อาจารย์และตัวแทนนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงทางติจิทัล : ความท้าทายและโอกาสในการจัดการธุรกิจ " จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 28 มิถุนายน 2562

โดยอาจารย์ ที่นำเสนองานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ดร.กฤตเมธ บุญนุ่น ดร.จันจิรา วิชัย ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ อาจารย์ทิพวรรณ เมืองใจ อาจารย์วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์นครินทร์ นัำใจดี และอาจารย์จามรี พระสุนิล ส่วนนักศึกษาที่นำเสนองานวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ตัวแทนนักศึกษาระัดบปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม สาขาการพัฒนาสังคม สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการจัดการภูมิปัญญาฯ สาขาวิชาละ 2 ท่าน นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค นำเสนองานวิจัย 3 ท่าน

ภาพเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร