Card image cap

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2561

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยท่าน ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยได้เชิญคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยในการตรวจประเมินในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ตุนท์ ชมชื่น ดร.ซิมมี อุปรา อาจารย์สมชาย ใจบาน อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล อาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ อาจารย์ปิยฉัตร ไทยสมบูรณ์ ผศ.ดร.วีรพันธ์ุ ศิริฤทธิ์ อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ อาจารย์ธีรวัชน แก้วเปี้ย กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562

ประมวลภาพการตรวจประเมิตคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2561