Card image cap

นักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน “สื่อสร้างสรรค์ เตือนภัยปัญหาการค้ามนุษย์”

วันที่ 23 มิถุนายน 2562

นักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน “สื่อสร้างสรรค์ เตือนภัยปัญหาการค้ามนุษย์” ณ หอปรัชญา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วันที่ 22 มิถุนายน 2562