Card image cap

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมสงฆ์อำเภอเวียงชัย โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสต์ ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดครั้งนี้ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในการเปิด

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือแห่งนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นจากชาวบ้าน ชุมชน วัด เทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม

ประมวลภาพพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ

มติชนออนไลน์ : เปิดแล้ว ‘พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ’ มรภ.เชียงรายต่อยอดจากงานวิจัย ส่งมอบ ‘วัด ชุมชน เทศบาล’ บริหารชื่นมื่น