แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าอบรมการใช้ English Discoveries Online รหัส 61
ประกาศ : Sep,03 2018

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดอบรมการใช้งานพร้อมรับรหัส (Username & Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries Online (EDO) จากเดิมวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 เป็นวันเสาร์ ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00-14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105