Card image cap

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดปฏิทินสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (สามารถโหลดแบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินที่ Website https://reg2.crru.ac.th/reg/) ภายในระเวลาที่กำหนด

โดยการกำหนดการชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของภาคเรียนที่ 1/2562 สามารถชำระได้ภายในวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562