Card image cap

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดปฏิทินสำหรับการชำระค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาที่พักของมหาวิทยาลัยเชียงราย เพื่อให้ดำเนินการ การชำระเงินค่าบำรุ่งหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

โดยกำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2562 ให้ชำระภายในวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2562

ดังนั้นติดต่อชำระได้ที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เวลา 08.30-15.00 น. หากเกินเวลาตามที่กำหนดนี้นักศึกษาต้องชำระค่าปรับวันละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 400 บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรืองกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562