Card image cap

กิจกรรมประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 2562

วันที่ 16 มิถุนายน 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าาที่และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพ คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 2562