Card image cap

การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Learning Center คณะสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566