Card image cap

กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2567

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566