Card image cap

ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลและปัญหาด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานวิศวกรสังคม การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลและปัญหาด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ วิสาหกิจชุมชนอาหารพื้นบ้านไทลื้อ บ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลและปัญหาด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม