Card image cap

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการทางสังคมจังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 เมษายน 2567

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการทางสังคมจังหวัดเชียงราย ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 20 เชียงราย สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการทางสังคมจังหวัดเชียงราย