Card image cap

มร.ชร. หารือพัฒนา“กาแฟฮอมฮัก

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

“มร.ชร. หารือพัฒนา“กาแฟฮอมฮัก” สภากาแฟและชาไทย & ฮิลล์คอฟฟ์ พร้อมเป็นพี่เลี้ยง ผลักดัน“กาแฟฮอมฮัก” เป็นศูนย์การเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ท้องถิ่น จ.เชียงราย" เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2562 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผอ.สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน(มร.ชร.) รศ.มาลี หมวกกุล ประธานโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ต้อนรับคุณธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคมชาและกาแฟไทย คุณนฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้กาแฟ ฮิลคอฟ เชียงใหม่ (Hillkoff Learning Space) และตัวแทนจาก อบจ.เชียงราย ที่ห้องรับรองสีฟ้า ทั้งนี้เพื่อหารือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนากาแฟ กาแฟฮอมฮัก มร.ชร. ยกระดับพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาเรื่องกาแฟของเกษตรในจ.ชร. ให้มีคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่การผลิต คุณภาพ การบริการ และการตลาด เพื่อให้เกิดการยั่งยืนต่อไป