Card image cap

รับสมัครคัดเลิอกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สังกัดคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 4 เมษายน 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลิอกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สังกัดคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดคลิก