Card image cap

การประกวดตุงล้านนาบูชาพระธาติเจ้าดอยตุง ประจำปี 2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการประกวดตุงล้านนาบูชาพระธาตุเจ้าดอยตุง ประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

และผศ.ดร.ณรงค์ เจนใจ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวชี้แจงเกณฑ์การตัดสิน

และมีทีมจากนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา และกลุ่มภาคประชาสังคม ในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประกวดกว่า 18 ทีม


จากผลการประกวดมีผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายละเอียดดังนี้

        ประเภทนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง รางวัลชมเชย
  • คณะบัญชี ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รางวัลชมเชย ได้แก่ สาขาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  • ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชน และภาคเอกชน
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเอราวัณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สภาวัฒนธรรมห้วยไคร้
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสิรภพ กันยะมี
  • รางวัลชมเชย คณะบัญชี ได้แก่ สภาวัฒนธรรมเชียงแสน
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านสามัคคีชุมชนทุ่งเศรษฐี ขัวแคร่ หมู่ 1

ภาพกิจกรรมการประกวดตุงล้านนาบูชาพระธาติเจ้าดอยตุง ประจำปี 2567