Card image cap

Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

อาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรม Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 Soft Power กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : วิถีถิ่นเชียงราย ศิลปะ ดนตรี กวี วิจัย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย