การขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ประกาศ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
.
นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา สามารถสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ เงื่อนใขคือ ปัจจุบันต้องไม่ได้รับทุนใดๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และไม่เป็นผู้กู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.) ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน 2562
.
มีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายทุนอุดหนุนฯ กองพัฒนานักศึกษา ข้างโรงเรียนสาธิตฯ โทร. 063-7791555