Card image cap

อบรมเชิงปฎิบัติการยกระดับคุณภาพดมาตรฐานผู้ประกอบการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมการค้าธุรกิจอาหารและส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยกระดับคุณภาพมาตรฐานผู้ประกอบการอาหารจังหวัดเชียงราย "อาหารท้องถิ่น : อาหารเลอค่านครเชียงราย" เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ อาคารปฎิบัติการเฉพาะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการยกระดับคุณภาพดมาตรฐานผู้ประกอบการ