Card image cap

ประเพณีตานก๋วยสลากประจำปีคณะสังคมศาสตร์ 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดงานประเพณีตานก๋วยสลากประจำปีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และได้มีกิจกรรมการประกวดต้นสลาก และการแข่งขันลาบเมือง โดย สาขาวิชาที่ได้รับรางวัลการประกวดต้นสลาก ได้แก่ แขนงวิชาการจัดการทรัพยกรทางวัฒนาธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 แสะทีมสาขาวิชาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันลาบเมือง ได้แก่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 แขนงวิชาการจัดการทรัพยกรทางวัฒนาธรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 โดยรางวัลทุกรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลากประจำปีคณะสังคมศาสตร์ 2566 ภาคเช้า

ภาพกิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลากประจำปีคณะสังคมศาสตร์ 2566 ภาคบ่าย