Card image cap

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน คณะสังคมศาสตร์ ปี 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารการจัดการคณะสังคมศาสตร์ และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรของคณะจากคณะกรรมการ การเยี่ยมชมในครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ คณะสังคมสาสตร์