Card image cap

บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 19 กันยายน 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมและบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อันจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และเป็นตัวอย่างในการสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติสืบต่อไป โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภท “บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม” ให้แก่บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เจนใจ บุคลกรคณะสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทบุคลากรสายวิชาการ ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ได้กำหนดมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย