Card image cap

กิจกรรม "ศาสตร์สังคม" โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

วันที่ 19 กันยายน 2566

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินการจัดกิจกรรม "ศาสตร์สังคม" ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์จากฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จำนวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรม "ศาสตร์สังคม" โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม