Card image cap

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวารสารสังคมศาสตร์วิชาการกับเครือข่ายวารสารวิชาการ

วันที่ 19 กันยายน 2566

ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารฯ และบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวารสารสังคมศาสตร์วิชาการกับเครือข่ายวารสารวิชาการอีก 9 วารสาร และร่วมเสวนาวิชาการเครือข่ายวารสารวิชาการ เนื่องในงานครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ และงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน “วิชาการ” ในวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวารสารสังคมศาสตร์วิชาการกับเครือข่ายวารสารวิชาการ