Card image cap

ครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานคณะ

วันที่ 19 กันยายน 2566

ครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เปิดห้องเรียนเตรียมสังคมศาตร์ และห้องเรียนเตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนการเรียนด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ จึงได้มาศึกษาดูงานยังคณะสังคมศาสตร์ ในวันที่ 1 กันยายน 2566

ภาพกิจกรรมครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานคณะ