Card image cap

โครงการปลูกฝังอุดมการณ์นักพัฒนา

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการปลูกฝังอุดมการณ์นักพัฒนาขึ้น ณ บ้านป่าเลา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นกิจกรรมที่บูรณาการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการชุมชนในพื้นที่บริการของสาขาวิชา โดยการร่วมจัดทำข้อมูลชุมชนโดยได้รับความร่วมมือกับผู้นำ และประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี กิจกรรมนี้ ได้จัดขึ้นวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ณ บ้านป่าเลา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ภาพโครงการปลูกฝังอุดมการณ์นักพัฒนา