Card image cap

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ชัยวุธ ถาวรานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดอบกรมเกี่ยวกับมารยาทการวางตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพของบัณฑิตเพื่อเข้าสู่สังคมในบัจจุบันและอนาคต กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21