Card image cap

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะสังคมศาสตร์ ได้มาให้โอวาท คำชี้แนะในการปฎิบัติงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ และการประชุมในครั้งนี้ได้มีการชี้แจงแนวทาง และแผนการปฎิบัติงานที่จะได้จัดขึ้นประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์ด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้น วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย