Card image cap

อบรมประยุกต์ใช้แนวคิด BCG (ชาติพันธ์ไตหย่า/กลุ่มทอกระเป๋าเสื่อกก)

วันที่ 23 มีนาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมต่อยอดบริการวิชาการในพื้นที่ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย การส่งเสริมความรู้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG แก่ผู้ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์การใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตชุมชน กิจกรรมนี้จัดวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อบรมประยุกต์ใช้แนวคิด BCG (ชาติพันธ์ไตหย่า/กลุ่มทอกระเป๋าเสื่อกก)