งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 2. เพื่อเป็นเวทีให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนและการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ทำวิจัยและผู้สนใจทั่วไปทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ขอบเขตด้านงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ

 1. ด้านการศึกษา (Education)
 2. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
 3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
 4. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
 5. ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economic)
 6. ด้านเกษตรกรรมและประมง (Agriculture and Fisheries)
 7. ด้านปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religions)
 8. International Conference (IC)

ลักษณะผลงาน

 1. ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ
 2. ผลงานวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
 3. บทความที่ได้รับการพิจารณาเป็นบทความดีเด่น จะถูกนำไปลงในวารสารวิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ระยะเวลาในการเปิดรับส่งบทความวิชาการ

วันที่ 1 เมษายน 2562 สมัครและเปิดรับบทความ(Full Paper)

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ปิดรับบทความ

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไขและฉบับสมบูรณ์

วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ประกาศผลบทความที่ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอ

วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

 

* หมายเหตุ : กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

รายละเอียดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ