Card image cap

ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลราชภัฏสดุดี วันราชภัฏ 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ของแสดงความยินดีกับ นายวัฒนะ เกษมราษฎร์ ที่ได้รับรางวัลราชภัฏสดุดี วันราชภัฏ 2566 สาขาศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะ โดยนายวัฒนะ เกษมราษฎร์ ได้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในปี พ.ศ.2553 ปัจจุบันได้ทำงานอยู่สมาคมสร้างสรรค์อนาคตเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย