Card image cap

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมทางสังคมก่อนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดอบรมโดยการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาสอนนักศึกษาเกี่ยวกับ เทคนิคการเขียน Resume เทคนิคการหางาน และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมครั้งนี้ จัดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565