Card image cap

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับทีมนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ที่ไปคว้ารางวัลจากงาน CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 21

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ท่านคณบดี ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับทีมนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ที่ไปคว้ารางวัลในงาน การประชุมวิชาการการพัฒนาสังคม ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21 "การพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรางวัลที่นักศึกษาได้รับ ได้แก่

  • รางวัลระดับดีเด่น (ชนะเลิศอันดับ 1) การแข่งขัน mind map
  • รางวัลระดับดีเด่น (ชนะเลิศอันดับ 1) การแข่งขันนิทรรศการด้านการพัฒนา
  • รางวัลระดับดีมาก (รองชนะเลิศอันดับ 1)
    • แข่งขันสุนทรพจน์
    • นำเสนอบทความ (3 เรื่อง)
  • รางวัลระดับดีมาก (รองชนะเลิศอันดับ 1)การแข่งขันคลิปวีดีโอ

การมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา ได้พัฒนาและต่อยอดความรู้และประสบการณ์ต่อไป