Card image cap

สังคมศาสตร์เข้ารับโล่เกียรติคุณ "ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม" ประเภท "องค์กรส่งเสริมคุณธรรม" ประจำปี 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565

คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในการเข้ารับโล่เกียรติคุณ "ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม" ประเภท "องค์กรส่งเสริมคุณธรรม" ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อันจะก่อให้เกิตวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเป็นตัวอย่างในการสืบสาร ถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติสืบต่อไป ให้ไว้ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมสังคมศาสตร์เข้ารับโล่เกียรติคุณ "ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม"