Card image cap

หยั่งเสียงสรรหาคณบดี สำนักวิชาสังคมศาสตร์

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกันรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และลงคะแนนเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ โดยผู้สมัครมีจำนวน 2 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุนนุ่น

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรมหยั่งเสียงสรรหาคณบดี สำนักวิชาสังคมศาสตร์