Card image cap

มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกิจกรรม มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยได้นำข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ภายในสำนักวิชาไปแนะแนว และให้ความรู้ ด้านการศึกษาต่อในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เปิดสอนในสำนักวิชาสังคมศาสตร์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ภาพกิจกรรมมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย