Card image cap

กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักศึกษาและวิทยากรกระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้อาหารจากฟาร์ม สาขาวิขาการพัฒนาสังคม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ร่วมกับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และกลุ่มไม้ขีดไฟ ได้กิจกรรมกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักศึกษาและวิทยากรกระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้อาหารจากฟาร์ม สาขาวิขาการพัฒนาสังคม โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อฝึกเป็นวิทยากรกระบวนการให้กับนักศึกษา ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนและขยายผลสู่ชุมชนท้องถิ่นต่อไปในอนาคต กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารสำนักวิชาสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักศึกษาและวิทยากรกระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้อาหารจากฟาร์ม สาขาวิขาการพัฒนาสังคม